MIBEKO YA MOSALA

Esika ya mosala ezali esika oyo makambo bo mingi ebimaka tango na tango. Makambo eye e koki ko mema etumbi ebele, pe ekoki pe ko longola yo na mosala.

Cabinet BIANGOUO eko lakisa yo bizaleli esengeli ozala na yango na tango ya makambo yango.

Makambo misusu eko lakisa na tango misusu ke oza penza na raison te, kasi Cabinet ekoki kaka ko sunga yo po o bomba mosala na yo.

Ekoki pe ko komaka ete tina ya bo bengani na yo ezala likolo na yo te.

Nini e sengeli ko sala?

Soki o silisi ko senga lisungi na kati ya esika na yo ya mosala kasi ba sungi yo te, esengeli o luka pe o benga avocat.

Azali moto oyo a koki ko sunga yo na likaka yango, na maye matali mibeko. Ako yeba ko batela yo, nako landela mibeko matali Mikano ya Mosala.

Cabinet BIANGOUO eko pesa yo toli na makambo ebele:

  1. Lingomba ya Mosala na yo to mokonzi na yo, ba koki te ko bongisa likambo na kimia.

Tango ozali ko solola na DRH, esengeli o yeba été, ata mosala na ye ezali ko talela bonsomi na yo, aza ko salela mokonzi moko na yo. Oyo nde ekoki ko kitisa bo yokani na bino.

  1. Bo meki ko bongisa likambo na mozalisi ya syndicat, kasi osepeli kaka te na esileli ya makambo.

O koki  ko solola na mozalisi ya eloko. O koki pe ko banda ko koma makambu nionso ndenge elekanaki. Kasi eko senga ozala na avocat pene na yo.

  1. Avocat a koki ko bongisa makambo ebele libanda ya tribunal.

Tango mingi, ko tanga kombo ya avocat e koki ko silisa likambu mbangu. Bakonzi misusu ba ko linga te ko mema likambo epayi na leta mpe bako linga ko silisa likambo na lombango. Esengeli pe o yeba ete elali bazuzi nde bakozwa mokano ya ko ndima likambo to te.

  1. Na talisi yo mwa likolo, pona koloba ete avocat ya mibeko ya mosala a koki ko sunga o bomba mosala na yo.

Tango mususu, mokonzi a koki ko bengana yo ata kutu alandi mikano ya mosala te. Avocat a koki ko senga na mokonzi na yo a landela esaleli ya makambo ndenge e komama na mibeko ya mosala. Bakonzi misusu bayebaka mibeko te. Nde bako bengana yo na mosala na lombango na ndenge e kokama te na mibeko.

  1. Toli

Mayangani misusu ezalaka na mikolo mikuse po na ko mema yango na ba zuzi. Mokonzi na yo ayebi yango pe a ko meka ko salesa yango po o longa te.

Cabinet BIANGOUO eko lendisa yo pe eko kotela yo na maye matali:

  • Bo tungisami na bo muasi to na ki mobali (harcelement sexuel).
  • Mikakatano ya lifuti
  • Ko luka ko tika mosala
  • Bo bengani na mosala na ndenge ya mabe
  • Ba contrats ya misala …