Refugees in Europe


Mibeko ya kobatama na mboka mopawa

Moto oyo aza ko senga asile ba bengi ye “Demandeur d’asile”, azali moto oyo a sengi na bakonzi ya mboka mopaya, ete, a batama na mboka na bango, pe ba pesa ye mokanda ya bobatami babengi yango “Statut de Refugié”.

Moto oyo aza na kobanga ya mitungisi likolo ya:

 • Poso naye (ekolo ya ba boti naye)
 • Bondimi naye (Religion bisika a sambelaka)
 • Mboka na ye
 • Kozala na ye kati na Lisanga ya bato songolo
 • Makanisi na ye matali bokonzi ya mboka (ya solo to ya lokuta) {politique}

a koki kozwa statut ya refugié.

 

Ezali mpe na “asile constitutionnel”, oyo e batelaka moto nionso oyo aza na mitungisi po na makambo a sala po na liberté, kasi tina oyo ba ndimaka yango mingi te.

“Protection Subsidiaire” {Bonsomie ya likolo} e salemaka mpe na OFPRA.

Neti e komama na article L.712-1 ya CESEDA, e koki ko pesama na moto oyo bozali na ye ezo yokana na definition ya statut ya refugié te, kasi bozali naye na mboka na bango eza na mikakatano mosusu ekoki ko mema moko ya makambo oyo :

 • Etumbu ya liwa
 • Ko betama, to ko niokuama, to pasi ya soni, to pe nkitisama na bomoto naye
 • Pona ba civils, ko bangisa moto pona bomoyi na ye likolo ya violence moko boye ebanda na conflit ya armé ya ekolo to pe ya mokili mobimba.

“Apatride” azali moto oyo a koki ko senga mokanda ya mboka ata moko te: mboka ata moko te ezo ndima ye neti moto ya ekolo na bango.

Bozali ya apatride e yebani na OFPRA na moto oyo mboka ata moko te ezo ndima ye neti mwana mboka, na bosengi naye (Article 1 ya Convention ya New-York ya le 28 septembre 1954).

Cabinet e koki ko komela bino bosengi na makomi pe atindi na OFPRA, pe eko bongisa bino pona bokutani.

E koki ko zala na bino na tango nionso ya esalemi ya likambo.

 • Liboso ya OFPRA

Pona koyoka malamu epayi ya OFPRA, e sengeli ko senga toli na avocat oyo ako salisa yo obongisa maloba nayo na ndenge e sengeli, pe na ko sangisa ba mikanda oyo eko talisa ke maloba nayo eza ya solo.

Banda reforme ya le 29 juillet 2015, Cabinet BIANGOUO e koki ko zala na bino na bokutani na bino liboso ya OFPRA.

Avocat na bino a koki ko mibimisa kaka na tango ya bokutani po a loba oyo esengili ko loba.

 • Liboso ya Cour Nationale du Droit d’Asile {Tribunale ya mboka pona bobateli bapaya}

Pona Koyeba mosala na bango, Cabinet BIANGOUO e koki:

 • Ko koma lisengi ya ko longola mokano oyo ba boyelaki yo ko vanda na mboka ya mopaya epayi ya OFPRA.
 • Ko bongisa moto oyo a sengi bokutani.
 • Ko bondela na tango ya bokutani
 • Sima na yango, ko tinda mokanda yako bondela
 • Ko yamba mokano, ko tanga pe ko tangisa yango na moto oyo a sengi asile {ko batama na mboka mopaya}

[:]